Program Antysmogowy w gminie Kamień Pomorski

Gmina Kamień Pomorski ogłasza nabór wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, objętego Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza-Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Smog


Burmistrz Kamienia Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących projektów:

 • Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza.

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie na wymianę pieców lub kotłów węglowych opartych
o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.
Wysokość jednorazowego wsparcia jest równa kwocie ryczałtowej w wysokości 7.500,00zł i ma formę refundacji poniesionych kosztów.

 • Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Zaineresowani mogą ubiegać się o wsparcie na:

– częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian w  tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).
Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł (refundacja).

–  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachu i podłogi, w tym również dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).
Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł (refundacja).

Zakres termomodernizacji określi audyt energetyczny.
 

Przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantów prowadzone będzie w sposób ciągły, od 3 września 2020 r. do 31 marca 2022 r., lub do wyczerpania środków. Warunkiem otrzymania grantu w obu projektach jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:
       a) ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
       b) ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
       c) ogrzewanie elektryczne,
       d) ogrzewanie olejowe,
       e)  ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.


Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.

Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie gminy Kamień Pomorski.

Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.


Wszelkich informacji na temat naborów udzieli pracownik Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim:
 • Mateusz Borowy – Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim , pokój nr 5  tel. 913821963


Poniżej zamieszczono szczegółowe ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.

Działanie 2.14. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Kamień  Pomorski”
 1. Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dn. 31 sierpnia 2020 r.
 2. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związki z dofinansowaniem, projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie „niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
 3. Zgłoszenie o przyznanie grantu.
Działania 2.15. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Kamień Pomorski”
 1. Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dn. 31 sierpnia 2020 r.
 2. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem
  z projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
 3. Zgłoszenie o przyznanie grantu

Dokumenty do pobrania dot. programu 2.14:

Dokumenty do pobrania dot. programu 2.15: